Author: Angova

Формулар за доставување коментари и сугестии за проектот „ ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“

 

 

 

Формулар за доставување коментари и сугестии за проектот

„ ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“

Општина Дојранво рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светската Банка и спроведуван од Кабинетот за Заменик Претседателот на Владата задолжен за Економски Прашања, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“, изготви и поднесе проект„ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“ за добивање грант за финансирање на проектот. Главната цел на проектоте дополнително зајакнување на развојот на туризамот во општина Дојран прекуследните планирани активности содржани во проектот:партерно и хортикултурно уредување на Зелена рекреативна зона – Градски парк Дојран,санација на оштетени делови на Отворена летна сцена,асфалтирање на улица до Отворена летна сцена и партернo и хортикултурно уредување на Отворена летна сцена.

Како дел од проектот, Општина Дојран подготви План за управување со животната срединаи социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализацијата на предвидените проектни активности.

Електронската верзија наПланот за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“е достапна на:

Општина Дојран www.opstinadojran.gov.mk

Единица за спроведување на проектот www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Македонија: www.tourismmacedonia.gov.mk

Печатената верзија од Планот за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“е достапна на следните локации:

1.       Единица за спроведување на проектот (ЕСП)

Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Адреса:  Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје

Телефон: 02 32 53 818

Експерт за животна средина: Љубомир Петковски

E-пошта:ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk

 

2.       Општина Дојран

Адреса:ул. Кеј 5-ти Ноември  бр.бб, 1487 Стар Дојран

Телефон: 00389 (0)34  225  278

Одговорно лице: Мито Велчев

Е-пошта:dojran@t.mk

 

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки одПланот за управување со животната срединаи социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување наПланот за управување со животната средина

(датум на објава:____________).

Ве молиме Вашите коментаризаПланот за управување со животната срединаи социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“да ги доставите на наведените адресиза е-пошта или во архивата на Општина Дојран и/или во Единицата за спроведување на проектот.

Однапред Ви благодариме

 

 

Референтен број: ______________________________

(се пополнува од страна на проектот)

 

Име и презиме*

 

 
Информации за контакт*

 

 

Е-пошта:

 

______________________________

 

Телефон:

 

______________________________

 

Коментар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис

 

 

______________________

Дата

 

 

____________________

* Информациите во ова поле се опционални

 

Formular per paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin “Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore”

Formular per paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin 

“Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore”

Komuna e Dojranit në kuader të„Projektit për konkurim lokal dhe rajonal“i përkrahur nga BE, administruar nga Banka Botërore dhe zbatuar nga Kabineti për Zëvendës Kryeministrin përgjegjës për Çështjet Ekonomike – CPZVEP, komponenti projektues „Investime në infrastrukturën turistike dhe ndërlidhje në destinacione“ Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore“ si dhe parashtroi kërkesë për marrjen e një granti për finansim të projektit.

Qëllimi i projektit është përforcimi i potencialit turistik të komunes sëDojranitnëpërmjet hapjes së një qendre moderne turistike e cila në një vend do tëmundësojëpërmbushje të një game të gjërëtë nevojave të turistëve në destinacion.

Komuna e Dojranitnë kuadër të kërkesës, përgaditi Listë për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin“Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore”me qëllim që në kohë të identifikohen dhe vlerësohen ndikimet potenciale ndaj ambientit jetësor të aktiviteteve të projektit për rindërtim dhe përshtatje të ndërtesës së vjetër shkollore në një qendër turistike moderne. Plani përmban edhe masa për parandalim, minimizim dhe lehtësim të ndikimeve të mundshme negative nga realizimi i aktiviteteve të parapara të projektit.

Verzioni elektronik i Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në dispozicion në: “Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore”

 

Општина Дојран www.opstinadojran.gov.mk

Zyrën e projektevewww.lrcp.mk

Agjencionin për promovim dhe përkrahje të turizmittë RM-së: www.tourismmacedonia.gov.mk

Verzioni i shtypur i Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në dispozicion në lokacionet e mëposhtme: 

1.      Njësia për zbatim të projektit (NJZP)

Projekt për konkurim lokal dhe rajonal  (PKLR)

Adresa:  rr. GjuroGjakoviqnr. 60/1, Shkup

Telefon: 02 32 53 818

Ekspert për ambientin jetësor: LjubomirPetkovski

e-mail: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk

Komuna e Dojranit

Adresa:rr.Kej 5 Nëntori nr.pn 1487Dojran i Vjetër

Telefon: 00389 (0)34  225  278

Personi përgjegjës: Mito Velcev

e-mail: dojran@t.mk

 

Ju lutemi në rast se keni ndonjë koment/sugjerim ose plotësim për masat e propozuara nga Lista për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor,“Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore” të njëjtat paraqitni tek personat përgjegjës të kësaj listenë një periudhë kohore prej  14 ditësh pas ditës së publikimit të Listës për verfikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor

(Data e publikimit:____________).

 

Ju lutemi që komentet Tuaja për përmirësim të Listës për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësorpër projektin”Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore”ti paraqisni apo dorëzoni në adresat e dhëna elektronike ose në zyrat e Arhivimit tëKomunessë Dojranit dhe/ose Projektit për konkurim lokal dhe rajonal.

Paraprakisht ju falenderojmë.

Numri referues: ______________________________

(mbushet nga nga ana e proektit)

Emri Mbiemri*

 

 
Informacioni për kontakt*

 

 

e-mail:

 

______________________________

 

Telefon:

 

______________________________

 

Komente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nënshkrimi

 

______________________

Data

 

 

____________________

* Plotësimi i fushave të të dhënave personale nuk është i detyrueshme

Comments and Suggestion Form for the project “Dojran – Tourist pearl of Southeast Macedonia“

 

Comments and Suggestion Form for the project

Dojran – Tourist pearl of Southeast Macedonia

Municipality of Dojran within the “Local and Regional Competitiveness Project” supported by the EU, administered by the World Bank and implemented by the Cabinet for Deputy Prime Minister in charge of Economic Affairs, project component „Investment in tourism-related infrastructure and linkages at destinations”,prepared and submitted a project proposal called „Dojran – Toursit pearl of Southeast Macedonia”for obtaining grant for financing the project.The main goalof the project is to enhance the tourism development in the Municipality of Dojran through the following activities that are part of the project: Renovation of Green recreational zone – City Park Dojran, renovation of Open summer scene, reconstruction of access road to Open summer scene and arrangement of space around the Open summer scene.

As a part of the project proposal, Municipality of Dojranprepared an Environmental and Social Management Plan for the project Dojran – Toursit pearl of Southeast Macedonia”in order to identify and estimate the potential impacts on the environmental impacts of the project activities. The plan also contains measures for prevention, minimization and mitigation of the possible negative impacts from the realization of the planned project activities.

Electronic version of the Environmental and Social Management Plan for the project Dojran – Toursit pearl of Southeast Macedonia”is available at:

Municipality of Dojranwww.opstinadojran.gov.mk

Project Implementation Unit:www.lrcp.mk

Agency for Promotion and Support of Tourism in Macedonia:

www.tourismmacedonia.gov.mk

Hard copy of the Environmental and Social Management Plan for the project Dojran – Toursit pearl of Southeast Macedonia” is available at these locations:

1.       Project Implementation Unit (PIU)

Local and Regional Competitiveness Project (LRCP)

Address: ul. Gjuro Gjakovich no. 60/1, Skopje

Telephone: 02 32 53 818

Environmental expert: Ljubomir Petkovski

E-mail: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk

2.       Municipality of Dojran

Address:str Kej 5 – ti Noemvri, NN 1487 Star Dojran

Telephone: 00389 (0)34  225  278

Person in charge: Mito Velchev

Е-mail: dojran@t.mk

 

Please, if you have any comment/suggestion or amendment on the proposed measures in the Environmental and Social Management Planfor the projectDojran – Toursit pearl of Southeast Macedonia” submit it to the responsible personslisted in this document within the period of at least 14 days from the date of Environmental and Social Management Plan publication.

(date of publication:____________).

Please send your comments on the Environmental and Social Management Plan for the project Dojran – Toursit pearl of Southeast Macedonia”to the listed e-mails, or in the offices of the Municipality of Dojran and/or Project Implementation Unit.

Thank you in advance.

Reference number: ______________________________

(to be filled by the project)

First and Last name*

 

 
Contact information*

 

 

Е-mail:

 

______________________________

Telephone:

 

______________________________

 

Comment:

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature

 

______________________

Date

 

____________________

* Information in this field is optional

Формулар за доставување коментари и сугестии за проектот „ ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА  ДОЈРАН

Формулар за доставување коментари и сугестии за проектот

 „ ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“

 

Општина Дојран во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светската Банка и спроведуван од Кабинетот за Заменик Претседателот на Владата задолжен за Економски Прашања, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“, изготви и поднесе проект „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“ за добивање грант за финансирање на проектот. Главната цел на проектот е дополнително зајакнување на развојот на туризамот во општина Дојран преку следните планирани активности содржани во проектот: партерно и хортикултурно уредување на Зелена рекреативна зона – Градски парк Дојран,санација на оштетени делови на Отворена летна сцена, асфалтирање на улица до Отворена летна сцена и партернo и хортикултурно уредување на Отворена летна сцена.

Како дел од проектот, Општина Дојран подготви  План за управување со животната средина и социјални аспекти за проектот „ДОЈРАН – ТУРИСТИЧКИ БИСЕР НА ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА“ со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализацијата на предвидените проектни активности.

 

Соопштение за одржување на јавна консултација на план за управување со животна средина

 

Соопштение за одржување на јавна консултација на план за управување со животна средина за   “Потпроектот Дојран – туристички бисер на Југоисточна Македонија

Октомври  14, 2019год.

Ве информираме дека на 28.10.2019 (понеделник) ќе се организира ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА  на План за управување со животна средина во рамки на проектните активности на “Потпроектот Дојран – туристички бисер на Југоисточна Македонија“,преку единицата за спроведување : Проект за локална и регионална конкурентност – LRCP,каде што се вклучени  повеќе активности, дадени во продолжение:

  • Партерно и хортикултурно уредување на Зелена рекреативна зона – Градски парк Дојран
  • Санација на оштетени делови на Отворена летна сцена
  • Асфалтирање на улица до Отворена летна сцена
  • Партерно и хортикултурно уредување на Отворена летна сцена

 

Финансирањето на овој проект е обезбедено со средства од меѓународни финансиски институции (Светска Банка), според чии барања во делот на заштита на животната средина и социјалните аспекти, , потребно е да се организира јавна консултација со засегнатите страни и локалното население.

Планот за управување со животната  средина за “Потпроектот Дојран-туристички бисер на Југисточна Македонија“ е достапен на увид во просториите на општина Дојран како и на официјалната веб страница www.opstinadojran.gov.mk.

Јавната консултација  ќе се одржи во: Општинa Дојран на 28.10.2019 година (понеделник) со почеток во 13 часот во салата за состаноци  на општина Дојран.

Лице за контакт:

Општина Дојран

Мито Велчев

Тел.034 – 225 -278

Е-mail:dojran@t.mk

 

Сите формулари на македонски, англиски и албански јазик, како и планот за управување со животната средина
“Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија“ на македонски, англиски и албански јазик може да ги најдете на следниот линк:

https://dojran.gov.mk/documents/

Европска недела на спортот во Дојран

Вчера, 29.09.2019та година на плоштадот под јаворите во стар Дојран се одржа рекреативен настан во рамки на “Европската недела на спортот.” Храни се здраво и живеј здраво беше мотото на Европската недела на спортот која особено внимание посветува на здравата исхрана како предуслов за здрав и квалитетен живот! Учесниците кои беа дел од настанот се забавуваа, добија награди и беа сведоци на многу изненадувања.

Еко акција во Стар Дојран

Во сабота на 21.09.2019та година ќе се спроведе акција за чистење и разубавување на централното градско подрачје во Стар Дојран. Сите заинтересирани граѓани, ученици, претставници од фирми, институции и граѓански организации кои сакаат да учествуваат во акцијата се поканети во 08.00 часот да дојдат на плоштадот под јаворите од каде и ќе почне акцијата.
Целта на акцијата е да се подигне свеста кај граѓаните за здрава и чиста животна средина кај сите возрасни групи и преку сопствен пример да се покаже грижа за заштита на животната средина.