Author: opshtinadojran

СТУДИЈА ЗА ОПРАВДАНОСТ ОД ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ДИЗАЈНИРАЊЕ ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕНОВИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, КОРИСТЕЊЕ, УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНО ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ И СИСТЕМИ ЗА ТРЕТМАН ВО ОПШТИНА ДОЈРАН

Покана за доставување на понуди – Изведба на градежни работи за реконструкција на летна сцена и партер, пристапна улица и рекреативна зона во Општина Дојран

ВАЖНО: Документите превземете ги од официјалниот повик ОВДЕ.

 

Потпроект: „ Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија“– Општина Дојран
Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-38
Наслов на договорот: Изведба на градежни работи за реконструкција на летна сцена и партер, пристапна улица и рекреативна зона во Општина Дојран
Референтен бр.: LRCP-1/18-SG-38-NCB/1

  1. Општина Дојран доби подгрант средства од Европската унија во рамките на подгрантовата шема на проектот „Локална и регионална конкурентност“ финансиран од ИПА 2 доверителскиот фонд на Европската унија (aдминистриран од Светска банка) и има намера дел од добиените средства од овој подгрант да ги искористи за плаќања по договор за: Изведба на градежни работи за реконструкција на летна сцена и партер, пристапна улица и рекреативна зона во Општина Дојран.
  2. Кабинетот на Заменик Претседателот задолжен за економски прашања и координација со економските ресори/Општина Прилеп објавува покана за доставување на запечатени понуди од прифатливи понудувачи за Изведба на градежни работи за реконструкција на летна сцена и партер, пристапна улица и рекреативна зона во Општина Дојран.
  1. Процесот на понудување ќе се спроведе согласно методот “Национално  јавно наддавање” согласно  Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, јануари 2011 година, ревидирано јули 2014 година(„Упатства за набавки“) и е отворен за сите прифатливи понудувачи како што е наведено во Упатствата за набавки. Исто така, погледнете ги параграфите 1.6 и 1.7 за политиката на Светска банка за судир на интереси.
  2. Заинтересираните прифатливи понудувачи можат да добијат дополнителни информации од Единицата за спроведување на проектот „Локална и регионална конкурентност во текот на работното време од 09:00 до 16:00 часот на адресата дадена подолу.
  3. Целосната тендерска документација е достапна на веб страната на Проектот за локална и регионална конкурентност: www.lrcp.mk.
  4. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу. Електронско наддавање нема да биде дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат јавно отворени во присуство на назначени претставници на понудувачите и сите што ќе изберат да присуствуваат на адресата дадена подолу во 08.01.2019 во 12:00 часот.
  5. Сите понуди мора да бидат придружени со Гаранција за понуда во износ МКД 1.100.000.
  6. Адреса за контакт и доставување на понудите е:

Единица за спроведување на проектот
„Проект за локална и регионална конкурентност“
Адресирано до: Оливера Кржовска
ул. Мирослав Крлежа бр.60/1, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3280 457
E-пошта: olivera.krzhovska@lrcp.org.mk

Дојран добитник на најголемиот грант од 1,5 милиони евра

Општина Дојран го доби проектот со наслов “Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија“. Проектот беше аплициран преку програмата ПЛРК, финансиран од ЕУ и Владата на Р.М, а администриран по правилата на Светска Банка.

Проектот содржи:
– Партерно и хортикултурно уредување на сите паркови и зеленила од Вила на Влада на Р.М до летната сцена, односно училиштето во Стар Дојран;
– Реконструкција на летна сцена и уредување околу истата;
– Пристапен пат до летната сцена;
– Пристапен пат до фронтовата линија од Првата Светска Војна и конечно ставање во функција на Фронтовата линија;
– Дојран SAVE City, систем за утврдување на точен број на влез и излез на возила;
– Изработка на видео спотови и промотивни материјали за промоција на Дојран;
– Маркетинг кампања за Дојран која ќе се спроведува во соседните држави за поголема промоција и поголем број на странски туристи.

Потпишан договор за соработка со Општина Свиштов

Градоначалникот на Општина Дојран заедно со неговиот колега од Општина Свиштов, Република Бугарија денес потпишаа меморандум за соработка. Меморандумот има за цел продлабочување на соработката помеѓу двете општини, зголемена промоција на Општина Дојран на бугарскиот пазар и подобри туристички понуди за граѓаните од двата града. Градоначалникот на Свиштов, Генчо Генчев изрази големо задоволство што е гостин во Општина Дојран и го покани градоначалникот Ангов да ја возврати посетата во Свиштов, Република Бугарија.