Документи

Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.6 од УПС Николиќ за Блок 1,Општина Дојран, изработен согласно член 63 од Законот за урбанистичко планирање, изработен од ДПТУИ ,,ИДЕА – Консалтинг,, Дооел од Струмица, со тех.бр. 03-125/2022 од Јули 2022година

Планска програма за изработка на урбаинистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.13 површински соларни фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) КП бр 515, дел од КП број 516 и дел од КП број 248/1 во КО Нов Дојран вон. гр. Општина Дојран