Документи

Одобрена Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објекти со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на К.П. бр. 39, и К.П. бр. 40/1 – К.О. Нов Дојран – вон град – Општина Дојран

ОДОБРЕН Урбанистички проект со план за парцелација за КП број 10339/1, КП број 10339/2, КП број 10340/1, КП број 8946, и дел од КП број 8909/1, КО Богданци, од ДУП на Богданци, Општина Богданци

Се става на јавен увид Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 515, дел од КП 516 и дел од КП 248/1, КО Нов Дојран вгр, Општина Дојран

Одобрен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат на КП.бр.127 и КП.бр.128 во КО.Нов Дојран вон.гр., Општина Дојран, изработен согласно член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање, од страна на ДТУ ,, БИЛД УРБАН,, Дооел од Скопје со тех.бр. 0801-738/21 од Септември 2022година

Одлуката за Неспроведување на стратегиска оцена и формуларот кои се однесуваат на Урбанистички план за вон населено место за изградба на стопански комплекс – винарија м.в Циндричева шума, К.О Сретеново, Општина Дојран

Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.6 од УПС Николиќ за Блок 1,Општина Дојран, изработен согласно член 63 од Законот за урбанистичко планирање, изработен од ДПТУИ ,,ИДЕА – Консалтинг,, Дооел од Струмица, со тех.бр. 03-125/2022 од Јули 2022година