Извештај од одржаната петта седница на Советот на општина Дојран