Одлука за спроведување на стратегиска оцена

За плански документ, План за ревитализација на крајбрежјето на Дојранското Езеро преку употреба на решение засновани врз природата, заради подобра заштита од копнено загадување, кој го изработува – донесува Општина Дојран е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.

Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена ја објавуваме во документите подолу.

Attachments