Одобрен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат на КП.бр.127 и КП.бр.128 во КО.Нов Дојран вон.гр., Општина Дојран, изработен согласно член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање, од страна на ДТУ ,, БИЛД УРБАН,, Дооел од Скопје со тех.бр. 0801-738/21 од Септември 2022година