Одобрен Урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП бр. 339, КО Николиќ од УП за село Николиќ со разработка на Блок 1, 2, 3, 4, 5 и 6 КО Николиќ, Општина Дојран