Планска програма за изработка на урбаинистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.13 површински соларни фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) КП бр 515, дел од КП број 516 и дел од КП број 248/1 во КО Нов Дојран вон. гр. Општина Дојран