Покана за јавна расправа

Почитувани,

во четврток на 04.03.2021 година во 14.00 часот преку апликацијата Teams ќе се одржи јавна расправа, односно консултација за документот План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за “Реконструкција на локални патишта во н.м. Црничани, н.м. Фурка и н.м. Николиќ, општина Дојранво рамки на Проектот за поврзувањена локални патишта во РСМ.

Дневниот ред, формуларот за поднесување коментари, како и останати документи се прикачени подолу на оваа страна.

 

Линк за приклучување кон јавната расправа на апликацијата Teams:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NmM2N2MwYmYtN2FkZS00NGUwLTkxNmItMzEyN2FiYzBlMTcy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221dbfa2fc-a5a8-410f-a7ee-61e12e2ae74a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c171aab6-8868-4624-b343-2f2043743785%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cda501cd-26e0-47d9-84d8-469a8be29322&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Attachments