Решение за спроведување на јавна презентација и јавна анкета

Известување за граѓаните и правните лица од просторот и кои граничат и се опфатени со утврдениот опфат на Урбанистичкиот план за село Нов Дојран, општина Дојран, дека Градоначалникот на општина Дојран донесе Решение за спроведување на јавна презентација и јавна анкета за донесување на Урбанистичкиот план, изработен од ДПТУ ,,ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ,, Сашко Иванов Дооел од Битола.

Attachments