Се става на јавен увид Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на КП.бр.41 во КО.Нов Дојран вон.гр., општина Дојран со намена Е1.13 површински соларни и Фотоволтаични електрани

Attachments