Соопштение за јавен увид за донесување на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 фотоволтаични електрани на КП бр. 127 и КП бр. 128 во КО Нов Дојран вон гр., Општина Дојран

Attachments