Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 Фотоволтаични електрани на КП.бр.321/1, КП.бр.321/2, КП.бр.321/3, КП.бр.322/1, КП.бр.322/2, КП.бр.324 КП.бр.326, и КП.бр.327 во КО.Црничани, општина Дојран