Урбанистички проект за Инфраструктура за поставување 20кв кабелски вод, делница ТС 10(20)/0,4кв Сретеново-ТС 10(20)/0,4 кв ,,Алкалоид,, на 20кв извод Стар Дојран-КО.Стар Дојран, КО.Сретеново, општина Дојран.