Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.6 од УПС Николиќ за Блок 1,Општина Дојран, изработен согласно член 63 од Законот за урбанистичко планирање, изработен од ДПТУИ ,,ИДЕА – Консалтинг,, Дооел од Струмица, со тех.бр. 03-125/2022 од Јули 2022година

Урбанистички проект со  план за парцелација на ГП 1.6 од УПС Николиќ за Блок 1,Општина Дојран, изработен согласно член 63 од Законот за урбанистичко планирање, изработен од ДПТУИ ,,ИДЕА – Консалтинг,, Дооел од Струмица, со тех.бр.   03-125/2022 од Јули 2022година

Attachments