ЈАВЕН ПОВИК бр.03/19 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на член 25-б став 2 и став 3 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува ЈАВЕН ПОВИК бр.03/19 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари.

Целата содржина на јавниот повик може да ја погледнете во документот кој е прикачен во прилог на овој текст.

Attachments