Јавна презентација и јавна анкета за донесување на урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс – винарија м.в Циндричева шума К.О Сретеново, Општина Дојран