Документи

СТУДИЈА ЗА ОПРАВДАНОСТ ОД ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ДИЗАЈНИРАЊЕ ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕНОВИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, КОРИСТЕЊЕ, УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНО ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ И СИСТЕМИ ЗА ТРЕТМАН ВО ОПШТИНА ДОЈРАН