Tендерска постапка за Обезбедување услуги за организирање на настани и промоција

Општина Дојран објавува повик на тендерска постапка за Обезбедување услуги за организирање на настани и промоција со Реф. Бр. №CB006.2.23.108/PP1-1. Тендерското досие е поделено во два лота (ЛОТ 1: Услуги за организирање настани за проектот и ЛОТ 2: Услуги за визибилност и промоција) кое се објавува за потребите на проектот „Оживување на безвременските симболи на Дојран и Невестино“ со Реф. Бр. CB006.2.23.108 кој се спроведува со финансиска помош од ИНТЕРРЕГ-ИПА прекуграаничната Програма „Бугарија – Северна Македонија 2014 – 2020“.

Тендерското досие е достапно на следните веб-страници:

 

Краен рок за доставување на понудите е 17.02.2020, 15:00 ч (локално време).

Евентуалните дополнителни информации поврзани со оваа тендерска постапка ќе бидат објавени на горенаведените веб-страници.

Attachments:

TD services for organization of event and promotions.rar