Географија

ПОСЛЕДНИ НОВОСТИ

Се става на јавен увид Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија – 10(20)кВ среднонапонски подземен електричен вод за приклучок на површински соларни и фотоволтаични електрани, на дел од КП 125 И КП 127, КО Нов Дојран -Вонград, Општина Дојран
Одобрен Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на КП.бр.1909 и дел од КП.бр.1908, со намена А1-домување во куќи м.в.Село КО.Фурка, општина Дојран, согласно УПС Фурка и разработка на блок 7, КО Фурка, (Одлука бр. 08-732/5 од 28.07.2023 година), општина Дојран, со Тех.број: 03-340/23  од  декември  2023 година изработен согласно член 58 став 2 точка 5 од Законот за урбанистичко планирање
Одобрен Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на  КП 1793/2, дел од КП 1793/1 и дел од КП 3308 КО Фурка со намена А1-домување во станбени куќи, согласно УПС за село Фурка и разработка на блок 7, КО Фурка-општина Дојран (одлука бр.08-732/5 од 28.07.2023год.), изработен согласно член 58 став 2 точка од 5 од Законот за урбанистичко планирање 
Втора јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за намена Е1.6. Канализациски инфраструктури: пречистителна станица, на КП бр. 295, дел од КП бр. 458/2, дел од КП бр. 457, дел од КП бр. 456/1 и КП бр. 456/2, КП бр. 458/1, КО Нов Дојран вонград, Општина Дојран

Анго Ангов

Градоначалник на Општина Дојран

Анго Ангов е роден на 03.12.1984 година во Гевгелија.

Тој е дипломиран економист, дипломира на УКИМ во Скопје, Економски факултет, отсек сметководство и ревизија.

Од 2008ма година работи во ревизорско друштво Трио Консалтинг, се до 2013та година кога основа сопствена фирма за сметководство и ревизија “Ангов – консалтинг”.

Течно зборува англиски  јазик.

Оженет е и е татко на две деца.

Во 2017-та година, на локалните избори, жителите на Општина Дојран му ја доверија градоначалничката функција.

Совет на Општина Дојран

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility