Проектна програма за  изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија – СН подземен електричен вод 10(20) kV и трафостаница 10(20) kV, на дел од КП 393, КП 251, КП 245, КП 232, КП 1727, КП 230, КП 1703 КО Сретеново, Општина Дојран
Се става на јавен увид Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија – 10(20)кВ среднонапонски подземен електричен вод за приклучок на површински соларни и фотоволтаични електрани, на дел од КП 125 И КП 127, КО Нов Дојран -Вонград, Општина Дојран
Одобрен Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на КП.бр.1909 и дел од КП.бр.1908, со намена А1-домување во куќи м.в.Село КО.Фурка, општина Дојран, согласно УПС Фурка и разработка на блок 7, КО Фурка, (Одлука бр. 08-732/5 од 28.07.2023 година), општина Дојран, со Тех.број: 03-340/23  од  декември  2023 година изработен согласно член 58 став 2 точка 5 од Законот за урбанистичко планирање
Одобрен Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на  КП 1793/2, дел од КП 1793/1 и дел од КП 3308 КО Фурка со намена А1-домување во станбени куќи, согласно УПС за село Фурка и разработка на блок 7, КО Фурка-општина Дојран (одлука бр.08-732/5 од 28.07.2023год.), изработен согласно член 58 став 2 точка од 5 од Законот за урбанистичко планирање 
Втора јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за намена Е1.6. Канализациски инфраструктури: пречистителна станица, на КП бр. 295, дел од КП бр. 458/2, дел од КП бр. 457, дел од КП бр. 456/1 и КП бр. 456/2, КП бр. 458/1, КО Нов Дојран вонград, Општина Дојран

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility