Совет

ПРИЛОГ  2
БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ЗЕЛС ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА  МАНДАТ 2017-2021 ГОДИНА
ОПШТИНА Дојран

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ МОБИЛЕН

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
1.       Ристо Џинев   djinev@yahoo.com
 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА

 

СОВЕТНИК     
1.       Танка Јанчева

 

 
2.       Костадин Цилков

 

 
3.       Танка Ајцева

 

 
4.       Миле Цветковиќ

 

 
5.       Ѓорги Граматиков

 

 
6.       Ердал Идризов

 

 
7.       Марија Гугова Стоева

 

 
8.       Кристина Ристова