Стопанство

Заради географската положба, природните ресурси, културата и традицијата, како и постојните капацитети, главни дејности во општината се туристичкото стопанство, лозарството, градинарството и одгледувањето на тутун. Развојните трендови се однесуваат на развој на сточарството, на металопреработувачката, градежна и друга индустрија.