Порибување со 1 750 килограми крап (ВИДЕО)

На плажата “Калдрма” во Нов Дојран денес се изврши порибување со 1.750 килограми порибителен материјал од крап.

Согласно одредбите од Законот за рибарство и аквакултура, порибувањето претставува добро од јавен интерес во областа на рибарството.

Заради одржување и зголемување на рибниот фонд, Владата на Република Македонија, во годишните програми за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата предвидува мерки и обезбедува финансиски средства за порибување на риболовните подрачја и риболовните зони.

Порибувањето на риболовните подрачја, а со тоа и на Дојранското Езеро е обврска на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Порибувањето, Минстерстото го врши преку регистрирани репроцентри.
Водите на Дојранското Езеро се порибуваат согласно риболовата основа за риболовното подрачје Дојранско Езеро.
И оваа година во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018та година е предвидена мерка за порибување на Дојранското Езеро. Со планираните средства за оваа намена се обезбедени 1.750 килограми порибителен материјал од крап.

Порибувањето го изведува регистрираниот репроцентар Акватика ДООЕЛ – Неготино, кој имаше обврска да произведе најмалку 12000 единки подмладок од крап со тежина помеѓу 50 и 200 грама (просечна тежина од 150 грама) и да го пориби езерото до крајот на месец октомври согласно динамиката на активности.

Порибувањето претставува реализација на обврските и заложбата на Владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за достигнување на резултатите од времињата кога, според податоците, Дојранското Езеро беше регистрирано како едно од најпродуктивните езера во Европа.