Расчистување и уредување на крајбрежјето и плажите

Со цел да се овозможи формирање на нов простор и плажи на езерото деновиве во општина Дојран се спроведуваат активности на расчистување на крајбрежјето.

Расчистувањето на крајбрежјето се спроведува во рамките на проектот „Интегриран одржлив менаџмент систем на екосистемот на Дојранското езеро – План Д“ помеѓу плажа Фук-Так и полициски автокамп во должина од 600 метри

Со расчистување на крајбрежјето, освен што отвораме нови плажи му овозможуваме на езерото повторно да дише и го чистиме по природен пат – изјави г-н Анго Ангов, Градоначалник на општина Дојран.

Проектот е кофинансиран од Европската унија преку ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за

прекугранична соработка помеѓу Грција и Република Северна Македонија

CCI No. 2014 TC 16 I5CB 009