ОДОБРЕНА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА КП 127 И КП 128, КО НОВ ДОЈРАН, ОПШТИНА ДОЈРАН