Се става на јавен увид Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 515, дел од КП 516 и дел од КП 248/1, КО Нов Дојран вгр, Општина Дојран