февруари 8, 2022

ЗА ПЕРИОД2022

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАНI.

1)ПОДАТОЦИ ЗА ДОГОВОРНИОТ ОРГАНI.

1.1)НАЗИВ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН:ОПШТИНА ДОЈРАНI.

1.2)АДРЕСА:КЕЈ 5-ТИ НОЕМВРИ БР.1I.

1.3)ГРАД И ПОШТЕНСКИ КОД:СТАР ДОЈРАН1487I.

1.4)ИНТЕРНЕТ АДРЕСА: DOJRAN.GOV.MKI.

1.5)ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АНДРЕЈ АНГЕЛОВСКИ – ОПШТИНА ДОЈРАН, АДРЕСА НА Е-ПОШТА:ANDREJ@DOJRAN-INFO.COM

ТЕЛЕФОН/ФАКС:034225278/I.2)

КАТЕГОРИЈА НА ДОГОВОРЕН ОРГАН, НЕГОВА ГЛАВНА АКТИВНОСТ ИЛИ ДЕЈНОСТ:ОРГАНИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА – ОПШТИ ЈАВНИ УСЛУГИ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/f46f3b19-6502-410c-aa53-ae190095fc48/1
  • GodisenPlan pdf (150kb)

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility