октомври 14, 2019
Formular per paraqitje/dorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin “Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore”Komuna e Dojranit në kuader të„Projektit për konkurim lokal dhe rajonal“i përkrahur nga BE, administruar nga Banka Botërore dhe zbatuar nga Kabineti për Zëvendës Kryeministrin përgjegjës për Çështjet Ekonomike – CPZVEP, komponenti projektues „Investime në infrastrukturën turistike dhe ndërlidhje në destinacione“ Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore“ si dhe parashtroi kërkesë për marrjen e një granti për finansim të projektit.Qëllimi i projektit është përforcimi i potencialit turistik të komunes sëDojranitnëpërmjet hapjes së një qendre moderne turistike e cila në një vend do tëmundësojëpërmbushje të një game të gjërëtë nevojave të turistëve në destinacion.Komuna e Dojranitnë kuadër të kërkesës, përgaditi Listë për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin“Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore”me qëllim që në kohë të identifikohen dhe vlerësohen ndikimet potenciale ndaj ambientit jetësor të aktiviteteve të projektit për rindërtim dhe përshtatje të ndërtesës së vjetër shkollore në një qendër turistike moderne. Plani përmban edhe masa për parandalim, minimizim dhe lehtësim të ndikimeve të mundshme negative nga realizimi i aktiviteteve të parapara të projektit.Verzioni elektronik i Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në dispozicion në: “Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore” Општина Дојран www.opstinadojran.gov.mkZyrën e projektevewww.lrcp.mkAgjencionin për promovim dhe përkrahje të turizmittë RM-së: www.tourismmacedonia.gov.mkVerzioni i shtypur i Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin është në dispozicion në lokacionet e mëposhtme: 1.      Njësia për zbatim të projektit (NJZP)Projekt për konkurim lokal dhe rajonal  (PKLR)Adresa:  rr. GjuroGjakoviqnr. 60/1, ShkupTelefon: 02 32 53 818Ekspert për ambientin jetësor: LjubomirPetkovskie-mail: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mkKomuna e DojranitAdresa:rr.Kej 5 Nëntori nr.pn 1487Dojran i VjetërTelefon: 00389 (0)34  225  278Personi përgjegjës: Mito Velceve-mail: dojran@t.mk Ju lutemi në rast se keni ndonjë koment/sugjerim ose plotësim për masat e propozuara nga Lista për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor,“Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore” të njëjtat paraqitni tek personat përgjegjës të kësaj listenë një periudhë kohore prej  14 ditësh pas ditës së publikimit të Listës për verfikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor(Data e publikimit:____________). Ju lutemi që komentet Tuaja për përmirësim të Listës për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësorpër projektin”Dojran – perla turistike të Maqedonisë juglindore”ti paraqisni apo dorëzoni në adresat e dhëna elektronike ose në zyrat e Arhivimit tëKomunessë Dojranit dhe/ose Projektit për konkurim lokal dhe rajonal.Paraprakisht ju falenderojmë.
Numri referues: ______________________________(mbushet nga nga ana e proektit)
Emri Mbiemri*  
Informacioni për kontakt*  e-mail: ______________________________ Telefon: ______________________________ 
Komente:            
Nënshkrimi ______________________Data  ____________________

* Plotësimi i fushave të të dhënave personale nuk është i detyrueshme

  • Formular-per-paraqitjedorëzim-të-komenteve-dhe-TEMPLATE_Al.DOCX-3-1 docx (23kb)

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility