ноември 30, 2020
Наслов на тендерската постапка: Набавка на специјално возило (амфибија) со приклучна механизација за сечење и собирање на водени растенија и можност за приклучување на дополнителна опрема Референтен број :  CN1 – S.O. 2.3 – SC 012/3 Општина Дојран објавува повик за учество на тендерска постапка за „Набавка на специјално возило (амфибија) со приклучна механизација за сечење и собирање на водени растенија и можност за приклучување на дополнителна опрема во рамки на проектот „Интегриран систем на управување со екосистемот на Дојранското Езеро“ – ПЛАН ДОЈРАН со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Северна Македонија, број на повикот за доставување на проектни предлози: 2014TC16I5CB009. Тендерската документација е достапна на увид во просториите на Општина Дојран, ул. „Кеј 5-ти Ноември” ББ, 1487 Стар Дојран, Северна Македонија и на веб-страницата на Договворниот Орган: https://dojran.gov.mk/ . Крајниот рок за доставување на понуди е 30.12.2020, 14:30 ч локално време. Евентуални дополнителни информации или појаснувања ќе бидат објавени на веб страната на Договорниот орган: https://dojran.gov.mk/ ENGLISH: Contract title: Procurement of a special vehicle (amphibian) with connection equipment for cutting and collecting water plants with the possibility of connecting additional equipment Publication reference :  CN1 – S.O. 2.3 – SC 012/3 Municipality of Dojran intends to award a supply contract for Procurement of a special vehicle (amphibian) with connection equipment for cutting and collecting water plants with the possibility of connecting additional equipment within the project “Integrated sustainable management system of Doirani Lake ecosystem – Plan D.oiran” with financial assistance from the INTERREG IPA Cross-Border Programme Greece – The Republic of North Macedonia 2014-2020 (Call for Proposals No: CCI: 2014TC16I5CB009). The tender dossier is available in the premises of the Municipality of Dojran, address: “Kej 5-ti Noemvri” N.N., 1487 Star Dojran, Republic of North Macedonia and from the website of the contracting authority: https://dojran.gov.mk/ The deadline for submission of tenders is 30.12.2020, 14:30 h local time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the contracting authority: https://dojran.gov.mk/

Заследете не

Кеј 5-ти Ноември бб
1487 Стар Дојран,

Пон – Петок
07:30 – 15:30

Приемни денови

Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Одделение за урбанизам – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Комунално одделение – секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот

Новости и ажурирања

Најновите вести, написи и ресурси на Општина Дојран, испратени директно до вашата е-маил адреса.

Accessibility